Doučovanie & vzdelávanie

Vedomosti na dosah
Pridať inzerát

inzerátov
 • Úvodná stránka
 • Záložky
Nachádzate sa tu:

Všeobecné podmienky

platné od 01. 11. 2007

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu Doučovanie & vzdelávanie (www.doucovanie-vzdelavanie.sk) je spoločnosť Embex, s.r.o. so sídlom Hrušovská 43/A, 821 07 Bratislava, IČO: 35 966 823 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka 38479/B.

Používateľ je právnická alebo fyzická osoba využívajúca služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portále Doučovanie & vzdelávanie.

Všeobecné podmienky používania upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa. V prípade, že používateľ nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby poskytované týmto portálom využívať.

Obsah portálu Doučovanie & vzdelávanie je chránený autorským zákonom. Všetky práva sú vyhradené. Jeho opätovné použitie, kopírovanie, reprodukovanie alebo šírenie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené.

II. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, ktoré sú zverejnené prostredníctvom služieb pokytovaných portálom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 • vymazať inzerát alebo meniť jeho obsah, ak je v rozpore s podmienkami používania portálu, etickými zásadami, zákonmi Slovenskej republiky, prípadne z iných dôvodov.
 • vymazať alebo zmeniť profil používateľa, ak je v rozpore s podmienkami používania portálu, etickými zásadami, zákonmi Slovenskej republiky, prípadne z iných dôvodov.
 • opravovať nepresnosti v zadaných údajoch za účelom správneho zaradenia inzerátu alebo profilu. Uvedené zásahy je prevádzkovateľ oprávnený vykonávať aj bez upozornenia používateľa.
 • pozastaviť alebo zablokovať prístup používateľovi služieb v prípade porušenia podmienok používania.
 • zasielať so súhlasom používateľa informačné a reklamné e-maily na adresu zadanú pri registrácii, resp. v profile používateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • umožniť registrovaným používateľom prístup k neverejným službám portálu v prípade, že dodržia všeobecné podmienky.
 • poskytovať ostatným používateľom služby za podmienok, ktoré sú zverejnené na portále.

Prevádzkovateľ využíva osobné údaje so súhlasom používateľa, a to za účelom ich evidencie, štatistického spracovania alebo zabezpečenia komunikácie s používateľom.

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému on-line služieb.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú používateľovi v dôsledku používania, neoprávneného prístupu, neschopnosti alebo nemožnosti používať službu, a to i v prípade ak bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

III. Práva a povinnosti používateľa

Používateľ sa zaväzuje:

 • poskytnúť pri registrácii prevádzkovateľovi aktuálne a správne údaje.
 • neposkytnúť svoje prístupové heslo tretím osobám.
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno prevádzkovateľa a nešíriť klamlivú reklamu.
 • nenarušiť prevádzku portálu Doučovanie & vzdelávanie neoprávnenými zásahmi do systému.

Používateľ je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý publikuje.

Používateľ môže zadať inzerát rovnakého alebo podobného znenia opakovane, najskôr však po uplynutí 24 hodín od predošlého zadania. V prípade, že používateľ nedodrží túto lehotu prevádzkovateľ má právo opakujúci sa inzerát vymazať.

IV. Poskytované služby a ich cena

Prevádzkovateľ poskytuje používateľom platené a neplatené služby. Služby, ktoré sú voľne prístupné, prípadne prístupné po registrácii a prihlásení používateľa, sú bezplatné. Ostatné služby sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť bezplatné služby za platené.

V prípade, že má používateľ záujem využívať platené služby, vyplní elektronický objednávkový formulár. Okrem toho je povinný takto vytvorenú objednávku doručiť v písomnej forme na adresu sídla prevádzkovateľa služieb.

Všetky spoplatnené služby budú prevádzkovateľom poskytnuté až po riadnom zaplatení. Pri platbe je objednávateľ povinný dodržať všetky náležitosti, okrem iného uviesť pridelený variabilný symbol a dodržať lehotu splatnosti.

Služba nebude poskytnutá ak objednávateľ uvedie nesprávny, resp. žiadny variabilný symbol alebo ak uhradená suma nezodpovedá cene objednanej služby.


© 2006 — 2014 Embex, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered by: DynaMight